קופת גמל היא אפיק חסכון השקעה לטווח ארוך או בינוני.
קיימות מספר אפשרויות לפדות את כספי הפדיון בקרן: קצבה חודשית, מענק חד פעמי או מספר מענקים מפוצלים.
קופת גמל משקיעה את כספי עמיתיה באגרות חוב ממשלתיות ובשוק ההון.
יתרונות קופת הגמל – המפקידים בקופת הגמל נהנים מהטבת מס ורווחי העמיתים מהקרן פטורים ממס על רווחי הון.

שיעורי ההפקדות:
שכיר
הפקדות עובד: עד לגובה של 7% משכרו החודשי.
הפקדות מעביד: עד לגובה של 7.5% משכר העובד, כאשר 5.5% הוא האחוז המקובל במשק.

עצמאי
הפקדות החל מינואר 2006: העמית יוכל לקבל פטור ממס על חסכונותיו רק כאשר יעבור את גיל 60.
הפקדות לפני ינואר 2006: העמית יוכל למשוך את פקדונו לאחר 15 שנה מפתיחת החשבון או אם הגיע לגיל פרישה (הראשון מביניהם).
עמית יוכל להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת
אחרת בכל עת שיבחר וזאת מבלי למשוך את הכספים.

קופות גמל

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב