קרן פנסיה

מטרת הביטוח הפנסיוני הוא הגנה שהינה החשובה ביותר על עתידו של העובד השכיר. הוא מגן על רמת חייו של העובד לאחר פרישתו, מבטיח לו הכנסה הולמת במקרה של אובדן כושר עבודה ומבטיח לשאיריו המשך קיום לאחר מותו.

גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות מבוטח אילמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינן תלויות בו (נכות ומוות).

כל התשלומים המשולמים מקרן הפנסיה הינם תשלומים חודשיים.

סוגי הפנסיה העיקריים הם:

• פנסית זקנה – פנסיה המשולמת לזכאים החל בהגיעם לגיל מסוים ולכל חייהם. בדרך כלל, גיל הזכאות לפנסיה הוא גיל הפרישה (גיל הפרישה שהיה נהוג בישראל מראשיתה ועד שנת 2004 הוא 65 שנה לגברים ו-60 שנה לנשים. על פי חוק גיל פרישה התשס"ד-2004, הועלה גיל זה בהדרגה ל-67 שנה לגברים ו-64 שנה לנשים). עם זאת, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להגדיר גיל פרישה השונה מגיל הפרישה הכלל ארצי וכמו כן, בתוכניות פנסיה שונות ניתן להקדים את הפרישה לפני גיל הפרישה הרגיל או לדחות את מועד הפרישה.

• פנסית נכות – פנסיה המשולמת במקרה של איבוד כושר העבודה. פנסית נכות יכולה להיות משולמת לתקופה מוגבלת או לכל התקופה עד הגיע הנכה לזכות קבלת פנסית זקנה. הפנסיה יכולה להיות פנסית נכות מלאה (במקרה איבוד מלוא כושר העבודה, או 75% מכושר זה) או פנסיה נכות חלקית (כאשר משולמת פנסית נכות מופחתת המהווה פיצוי על איבוד חלקי של כושר העבודה).

• פנסית שאירים – פנסיה המשולמת לשאירי הזכאי במקרה של מותו. המוגדרים כשאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים) וכן פנסיות לשאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

יש להבדיל בין שני סוגי קרנות פנסיה –

קרנות עד 1995
קרן סגורה למצטרפים חדשים, בנויה כך: 6% הפרשה לפיצויים, 7.5% הפרשה לתגמולים על חשבון המעסיק ו – 7% הפרשה לתגמולים על חשבון העובד. נהוג להפריש לקופת פיצויים 2.33% מהשכר.
קרנות חדשות החל ממרץ 1995
קרן הפנסיה החדשה מבטחת את אותם פרמטרים כפי שמבטחת הקרן הישנה. הקרנות החדשות כולן מבטיחות פנסיה לנכות, שארים וזקנה.

פנסיה תקציבית
בסוג זה של פנסיה העובדים לא נדרשים להפריש ממשכורתם סכומים לצורך תשלומי פנסיה עתידיים למעט דמי ניהול סמליים המשולמים על ידי העובדים, חל על המעביד. הפנסיה ממומנת מתקציב המדינה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב, 1970).
פנסיה צוברת
הן המעביד והן העובד מפרישים סכומי כסף הנגזרים מגובה שכרו של העובד לאחת מקרנות הפנסיה לצורך תשלומים בעתיד.

 

פנסיה

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב