ביטוח דירקטורים ונושאי משרה
חוק החברות שנכנס לתוקפו בשנת 2000, מטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בחברה, פועל יוצא ישיר הינו כי בהיעדר כיסוי ביטוחי הולם– יאלצו הדירקטורים ונושאי המשרה לשלם מכיסם הפרטי סכומי עתק, כל זאת בגין החלטות שעשו במסגרת תפקידם בחברה!

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי בגין מעשים שלא כדין, אשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה ואשר גרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאלים. בשנים האחרונות מתגברת המגמה של בתי המשפט בארץ להטיל אחריות אישית ישירה על נושאי המשרה בחברה, וכך נאלצים נושאי המשרה לשלם מכיסם הפרטי סכומי עתק, וכל זאת בגין החלטות שעשו במסגרת תפקידם בחברה.

הפוליסות מעניקות כיסוי מלא לדירקטורים, הממונים על ידי החברה ופועלים בחברות בנות / שלובות, וכן נותנות כיסוי לדירקטורים חיצוניים. הפוליסה מעניקה שיפוי של החברה במידה והחברה שילמה לנושא המשרה את הוצאותיו המשפטיות ו/או את הנזק אותו חויב לשלם בגין אחריותו האישית.

להלן, דוגמאות להרחבות  המוצעות בפוליסה:
• כיסוי בגין הוצאות משפטיות.
• אופציה לרכישת תקופת גילוי.
• כיסוי להוצאות משפטיות עבור תביעות פליליות כל עוד המבוטח לא נמצא אשם.
• אי יכולת חברת הביטוח לבטל הפוליסה למעט אי תשלום פרמיה.
• הרחבה מיוחדת עד לסך של 50,000$  לניהול משבר תקשורת.
• הרחבה מיוחדת עד לסך של 50,000$  לכיסוי הוצאות לניהול התביעה.
כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.

פוליסת דירקטורים ייעודית לחברות העירוניות 2011

קבוצת גבאי בשיתוף עם חברת הפניקס פיתחו מוצר ייחודי עבור החברות העירוניות.
המבנה המיוחד של החברה העירונית הפועלת במבנה משפטי של גוף סטטורי/עירוני מצד אחד ופעילות כלכלית כחברה עסקית מצד שני, מצריך פתרונות ביטוחיים ייחודים אשר יתנו מענה למבנה מיוחד זה.
הפוליסה החדשה נתפרה במיוחד עבור החברות העירוניות כוללת הרחבות ושינויי מלל וזאת ללא תוספת תשלום , בין היתר, ניתן למצוא את ההרחבות הבאות:
•    הגדרה רחבה של נושא משרה
•    כיסוי ביטוחי מלא לתביעות כנגד נושאי משרה שסיימו עבודתם בחברה אף במידה ואין פוליסה קיימת במועד הגשת התביעה.
•    כיסוי ביטוחי מלא לנושא משרה שפרש שמעוניין להגן על שמו הטוב בעת תביעה אף שאינו מכהן יותר בתפקיד בחברה.
•    הרחבה לתביעות בתחום דיני עבודה.
•    הרחבה לתביעות הטרדה מינית.
•    הרחבה לדיבה והשמצה.
•    הרחבה למתן כיסוי בהליכי בוררות
•    הרחבה להוצאות החברה בגין יחסי ציבור בעת משבר.
•    הרחבה המעניקה הוצאות ייעוץ וניהול סיכונים.
•    הרחבה להוצאות משפט לצורך ייצוג מבוטח בהליכי בג"צ.
•    הרחבה להוצאות משפט בגין פנייה למבקר המדינה במקרה של פיטורין שלא כדין.
•    הרחבה לתאריך רטרואקטיבי ללא הגבלה.

דירקוטרים

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב