המטרה הבסיסית של ביטוח חיים היא להגן על היקרים למבוטח מפני קשיים כלכליים, במקרי מוות, נכויות או מחלות קשות של המפרנסים, אשר יפגעו בהכנסות המשפחה וייפגעו באורח חיים .

קיימים סוגים שונים של ביטוח חיים המשלבים גם מרכיבי חיסכון ומטרתם היא שימור רמת החיים גם לאחר פרישה מהעבודה וזאת בין אם במסגרת של פוליסה פרטית או במסגרת של ביטוח מנהלים.

בתוכניות לביטוח חיים קיימים שני סוגים עיקריים:

• ביטוח למקרה מוות בלבד (ריסק)

כיסוי ביטוחי במקרה מוות המבוטח במהלך תקופת הביטוח מקנה למוטבים שלו סכום ביטוח חד-פעמי ולעיתים קצבה חודשית. אם המבוטח אינו נפטר בתוך תקופת הביטוח, אין זכאות לסכום כסף כלשהו.  ריסק מפני מוות מוקדם וריסק מפני אובדן כושר עבודה חדלים להתקיים לאחר גיל הפרישה. חברת הביטוח תשלם תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד.

* *   בלקיחת משכנתא חייבים לרכוש ביטוח חיים, כך שבמקרה של מות המבוטח תשולם יתרת ההלוואה לבנק המלווה. אם ביטוח החיים כולל את שני בני הזוג ואחד נפטר, אז השני אינו מחויב בהחזר המשכנתא.

• אובדן כושר עבודה (א.כ.ע)

אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו יאבד המבוטח את כושר עבודתו (בגלל תאונה או מחלה) בשיעור של 75% ומעלה ולא יוכל לעסוק בעיסוקו טרם האירוע כאשר מצב זה יימשך מעבר לתקופת ההמתנה הנקובה בפוליסה.  במקרה כזה, יהיה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח חודשיים מחברת הביטוח.

המבוטח יקבל תגמול חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה, עד שיקרה אחד האירועים הבאים:

1. החלמתו של המבוטח או חזרתו לעבודתו (עפ"י הגדרת מקרה הביטוח).

2. מות המבוטח.

3. תום תקופת הביטוח.

4. תום שנת הביטוח בה ימלאו למבוטח 65 שנה (בד"כ).

להגדרת אובדן כושר עבודה בפוליסה משמעות חשובה למבוטח.

בעת רכישת הפוליסה צריך לבחון מתי אדם יהיה זכאי לתגמול ואם ההגדרה תואמת את מאפייני מקצועו.

מקובל לחלק את ההגדרות בפוליסות ל- 3 סוגים:

1. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול יהיה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא. זוהי ההגדרה הבסיסית ביותר הכוללת כיסוי מצומצם למבוטח ביחס להגדרות האחרות.

2. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול יהיה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

3. אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול יהיה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב – 5 השנים האחרונות: כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים.

ריסק מפני מוות מוקדם וריסק מפני אובדן כושר עבודה חדלים להתקיים לאחר גיל הפרישה. חברת הביטוח תשלם תגמולים במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח בלבד.

ביטוח חיים וא.כ.ע

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב