ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבות החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג' (לקוחות, ספקים וכדומה).

המודעות הגוברת ליכולת התביעה והנגישות לעורכי דין, הביאו לגידול מתמיד במספר התביעות ובסכומי התביעות. הלקוחות מודעים כיום לזכויותיהם, לקבלת שירות ומוצר כפי שנדרש בשוק תחרותי ויודעים לתבוע זכות זו יותר מבעבר.
בהעדר ביטוח אחריות מקצועית, חשופה החברה להוצאות כספיות העלולות לנבוע הן מתוצאות פסקי דין והן בגין הוצאות משפטיות גבוהות.

פוליסת אחריות מקצועית תגן על החברה בכל מקרה שנגרמו לתובע נזקים בגין אחריות מקצועית שמקורם ברשלנות, טעות, השמטה וכד'. מכוסים החברה כגוף משפטי וכן עובדי החברה, מנהליה ושותפים בעבר, בהווה או בעתיד.
הפוליסה מעניקה כיסוי לכל תביעה שתוגש במהלך תקופת הביטוח, עבור כל פעילות שבוצעה מיום הקמת החברה.

הפוליסה כוללת הרחבות מיוחדות, כגון:
א. דיבה, השמצה, תביעת לשון הרע.
ב. אובדן מסמכים מכל סוד שהוא.
ג. אי יושר של העובדים.

לאחרונה השיקו חברות הביטוח מוצר חדש עבור חברות טכנולוגיה המשלב ביטוח אחריות מקצועית ביחד עם ביטוח חבות המוצר.
ביטוח זה אמור לייצר פתרון הן לנזקים כתוצאה מכשל בתוכנה והן לנזקים כתוצאה מנזק מהמוצר הסופי עצמו.

תחום ביטוח אחריות מקצועית התפתח גם לכיוון ביטוח אחריות מקצועית לקבלני בניין ויזמי בנייה למיניהם.

אחריות מקצועית

טלפון
03-7919000
דואל
osnat@gabay-ins.co.il
כתובת
חרוץ 9 , תל אביב